Hündinnen


         Zuchthündin
Rose Aimée vom Rosenbrunnen


J.Ch, Ch. Gloria Rose vom Rosenbrunnen

Sally's Rose vom Rosenbrunnen

New Hope

 


Unique Rose vom Rosenbrunnen


 


 

Sofa-Prinzessinen

   

D.J.Ch. Belle de Crecy vom Rosenbrunnen

 

D.J.Ch.   Happy Soul von den Waldelfen

 D.J.CH, D.Ch. Empress Joséphine vom Rosenbrunnen

Für immer im Herzen


D.Ch. Rosebury Burberry

gest. 15.12.2017


D.Ch. Dakota vom Oppermann-Schlößchen

gest.18.09.2021